Prohlášení

Podmínky tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti provozovatele (dále jen jako 'prohlášení') platí pro všechny webové stránky Business Lease Group B.V. (dále jen jako "Business Lease"), se sídlem v Zeist a zapsané u Obchodní komory pod číslem 30092741.

Prostudujte si toto prohlášení pečlivě.

Přístupem na tuto webovou stránku nebo využitím informací poskytovaných na nebo prostřednictvím webových stránek souhlasíte s tímto prohlášením. V případě jakéhokoliv rozporu mezi podmínkami poskytování konkrétních produktů a služeb a tímto prohlášením, jsou rozhodující podmínky specifické pro dané produkty a služby.

Používání těchto webových stránek

Informace poskytované na nebo prostřednictvím těchto webových stránek nemají sloužit jako náhrada za jakoukoliv formu poradenství. Rozhodnutí učiněná na základě těchto informací jsou na Vaše vlastní náklady a riziko.

I když Business Lease usiluje o poskytování správných, úplných a aktuálních informací, které byly získány ze zdrojů považovaných za spolehlivé, neposkytuje žádné záruky nebo ujištění, výslovná či implikovaná, v souvislosti s tím, že informace poskytované na nebo prostřednictvím těchto webových stránek jsou správné, úplné nebo aktuální.

Business Lease nezajišťuje ani nezaručuje, že tyto webové stránky fungují bezchybně nebo nepřetržitě.

Duševní vlastnictví

Informace uvedené na těchto webových stránkách můžete tisknout a/nebo stahovat za účelem osobního využití. Business Lease si vyhrazuje veškerá práva (včetně autorských práv, ochranných známek, patentů i veškerých ostatních práv duševního vlastnictví) související s veškerými informacemi poskytovanými na nebo prostřednictvím těchto webových stránek (včetně všech textů, grafiky a log). Žádné informace obsažené na těchto webových stránkách nesmíte kopírovat, stahovat, zveřejňovat, distribuovat nebo reprodukovat v jakékoliv formě pro třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Business Lease nebo příslušného souhlasu majitele.

Vyloučení odpovědnosti

Business Lease neponese odpovědnost za náhradu žádných přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných, následných, sankčních nebo exemplárně zvýšených škod, včetně ušlých zisků, plynoucích jakýmkoliv způsobem například z:

• jakýchkoliv poruch, virů a ostatních selhání způsobených na jakémkoli zařízení nebo softwaru v souvislosti s přístupem na tyto webové stránky nebo jejich užíváním.
• informací poskytovaných na nebo prostřednictvím těchto webových stránek
• zadržení, úpravy nebo zneužití informací předaných Business Lease nebo předaných Vám
• fungování nebo nedostupnosti těchto webových stránek,
• zneužití těchto webových stránek,
• ztráty dat,
• stahování nebo užívání jakéhokoliv softwaru, který je dostupný prostřednictvím těchto stránek, nebo
• nároků třetích stran v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

Vyloučení odpovědnosti se vztahuje také na členy statutárního orgánu a zaměstnance Business Lease.

Komunikace online

Zprávy, které zasíláte Business Lease e-mailem nejsou chráněné. Pokud se rozhodnete poslat Business Lease jakékoliv zprávy prostřednictvím e-mailu, přijímáte riziko, že může dojít k jejich zadržení, zneužití a úpravě třetí stranou.

Změny prohlášení

Business Lease si vyhrazuje právo měnit informace poskytované na nebo prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podmínek tohoto prohlášení, a to kdykoliv a bez upozornění. Doporučujeme, abyste pravidelně sledovali, zdali nedošlo ke změně informací poskytovaných na nebo prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podmínek tohoto prohlášení.